Kabootar aur Tuvar ka Shorba

Kabootar aur Tuvar ka Shorba

Kabootar aur Tuvar ka Shorba

13

Pureed yellow pea and tandoori squab